Przedszkole Nr 344
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 344 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną.
        Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz innych programów zatwierdzonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
         Dyrektor przedszkola powierza oddziały jednemu lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
        Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
        Na terenie przedszkola mogą być organizowane dodatkowe zajęcia odpłatne. Ich rodzaj ustala dyrektor  na życzenie i w uzgodnieniu z Radą Rodziców po określeniu potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.
        Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi na terenie przedszkola oraz podczas wycieczek, spacerów, przestrzegając przepisy bhp i ppoż.
        Celem nauczycieli jest przygotowanie dzieci do opanowania potrzebnych umiejętności, warunkujących powodzenie w życiu rodzinnym i społecznym.
        Kadra pedagogiczna to doświadczone i wykształcone nauczycielki, które uwzględniają w swojej pracy najnowsze tendencje z dziedziny pedagogiki przedszkolnej - pobudzając i aktywizujące indywidualny rozwój dziecka.
        W przedszkolu zatrudniony jest psycholog, którego zadaniem jest służenie fachową pomocą zarówno dzieciom jak rodzicom i nauczycielom.
        Logopeda sprawdza wymowę każdego dziecka, informuje o wynikach rodziców, udziela wskazówek oraz  prowadzi ćwiczenia z dziećmi wymagającymi w tym zakresie fachowej pomocy.
        Przedszkole organizuje dla swoich podopiecznych liczne teatrzyki i programy artystyczne przygotowywane przez profesjonalnych aktorów. Tradycją naszej placówki są też imprezy na których bawią się nie tylko dzieci, lecz także rodzice i dziadkowie.
       Od lat prowadzimy program adaptacyjny, dla dzieci i rodziców, które w nowym roku szkolnym będą w naszym przedszkolu uczęszczać do najmłodszej grupy.
       W pracy dydaktycznej wykorzystujemy nowoczesne, ale sprawdzone metody m.in.: Dzieci Dzieciom – Dar Dotyku CMC, Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, Pedagogika zabawy.
       Działalność wychowawczą opieramy przede wszystkim na respektowaniu i propagowaniu Praw Dziecka.
        W pracy dydaktyczno – wychowawczej korzystamy również z własnych programów autorskich zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną m.in.: Dzięki samodzielności pokonam trudności, Razem osiągniemy więcej – rodzic partnerem przedszkola, Mamo, tato - zróbmy to razem i Mamo, tato - ćwiczmy razem.
        W naszym przedszkolu działa kółko kulinarne, którego zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Organizujemy również akcję „Kubek witamin dla zdrowia” polegającą na samodzielnym przygotowaniu przez naszych podopiecznych soków owocowych. Dzięki temu dzieci chętniej próbują nowych smaków.
        Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu naszego przedszkola. Biorą udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom, Mamo, tato zróbmy to razem, Mamo, tato ćwiczmy razem. W placówce funkcjonuje także Teatr rodziców.
        Dużą wagę przykładamy do rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci. Aktywnie uczestniczymy w akcji Cała Polska czyta dzieciom. We wszystkich salach są dobrze wyposażone biblioteczki, a księgozbiór jest systematycznie uzupełniany zgodnie z zainteresowaniami dzieci i ich możliwościami percepcyjnymi. Nauczycielki systematycznie czytają przedszkolakom, zachęcają je również do samodzielnego obcowania z książką. Zapraszamy również rodziców do czytania książek dzieciom w przedszkolu.
        Rozumiemy, jak wielką rolę w rozwoju dziecka ma stwarzanie mu okazji do bezpośredniego poznawania otoczenia, zarówno tego najbliższego, jak i dalszego. W związku z tym organizujemy w naszym przedszkolu wiele wycieczek krajoznawczo- turystycznych, wyjścia do teatrów, muzeów i na wystawy.
        Oferta nadprogramowa: zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów na życzenie rodziców. Rodzice mają możliwość uczestniczenia w dniach otwartych. Prowadzimy:
- zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
- warsztaty ceramiczne,
- język angielski jako drugi język nowożytny.
       Nasza placówka realizuje cele określone w ustawie o Prawo oświatowe oraz o przepisach wykonawczych do ustawy, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
• Wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
• Budowaniu systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre, a co złe.
• Kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
• Rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi dorosłymi.
• Stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
• Trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
• Budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
• Wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
• Kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
• Zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.DBiernacka 27-05-2014
Aktualizujący bzmw/ext.dbiernacka 29-05-2014
Zatwierdzający Futoma Mariola 29-05-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-06-2020
Liczba odwiedzin: 795
Rejestr zmian