Przedszkole Nr 344
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 344 > Menu Podmiotowe > Struktura organizacyjna > Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

  Drukuj
 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.
 
W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
 
a)   czas pracy poszczególnych oddziałów;
b)   liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
c)   ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
d)   czas realizacji podstawy programowej w danym roku.
 
Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i propozycji dzieci.
 
STRUKTURA PRZEDSZKOLA I JEJ ZADANIA

Dyrektor
Wicedyrektor
Kierownik gospodarczy
Sekretarka
Nauczyciele - wykwalifikowana kadra pedagogiczna:
• w każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela i woźna. Do zadań nauczycieli należy realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Natomiast pomoc nauczyciela i woźna wykonują czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do naszych podopiecznych;
• psycholog - otacza opieką wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola przy ścisłej współpracy z rodzicami;
• logopeda - prowadzi przesiewowe badania stanu wymowy dzieci oraz prowadzi indywidualną terapię logopedyczną.
Pracownicy obsługi stanowią personel pomocniczy (pomoc nauczyciela, woźna, kucharka, pomoc kuchenna), który ściśle współpracuje z kadrą pedagogiczną. Zarówno kadra pedagogiczna jak i personel obsługi dbają o bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój naszych wychowanków.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.DBiernacka 27-05-2014
Aktualizujący bzmw/ext.dbiernacka 29-05-2014
Zatwierdzający Futoma Mariola 29-05-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-06-2020
Liczba odwiedzin: 899
Rejestr zmian