Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący i na wniosek dyrektora placówki;
W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, epidemia grypy inne) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dwunastu w każdej z nich z zachowaniem zasady wiekowej.
 
a)   Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dziennie od 7.00 - 17.00;
b)   Podstawa programowa jest realizowana w ciągu całego dnia;
c)   Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00;
d)   Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00.
 
1)       Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 150;
2)       Przedszkole jest placówką złożoną z sześciu oddziałów;
3)       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;
4)       W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczba
    dzieci w oddziale może być inna;
5)       Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych;
6)       Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym;
7)       Przedszkole jest placówką publiczną nieferyjną;
8)       Przedszkole nie jest placówką realizującą specjalistyczne diety dzieci.
 


Ramowy rozkład dnia 


7.00 - 8.00
czynności organizacyjne, zabawy dowolne w kącikach tematycznych według zainteresowań dzieci, prace porządkowo – gospodarcze; ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe
8.00 - 8.20
zajęcia organizowane przez nauczyciela /zajęcia zindywidualizowane, zespołowe lub z całą grupą,
8.20 - 8.30
przygotowanie do śniadania zabiegi higieniczne
8.30 - 9.00
śniadanie, utrwalenie nawyków kulturalnych i higienicznych
9.00 - 10.00
zajęcia dydaktyczne i zabawy kierowane przez nauczyciela z wykorzystaniem różnych form aktywności dziecka
10.00 - 11.30
pobyt na powietrzu, zabawy ruchowe, badawcze w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje, prace użytkowe
11.30 - 12.00
powrót z ogrodu, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne
12.00 - 12.30
obiad
12.30 - 13.00
odpoczynek w grupach starszych
12.30 - 14.00
odpoczynek w grupach młodszych, terapia bajką, czytanie opowiadań, baśni
z morałami, słuchanie utworów muzycznych
13.00 - 14.30
zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach starszych: indywidualne, zespołowe, grupowe
14.00 - 14.30
zajęcia organizowane przez nauczyciela w grupach młodszych: indywidualne, zespołowe, z całą grupą
14.30 - 14.40
przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
14.40 - 15.00
podwieczorek
15.00 - 16.00
zabawy dowolne w kącikach tematycznych, zajęcia wychowawcze prowadzone indywidualnie z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych; kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania; wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci; wychowanie przez sztukę: muzyka, śpiew, pląsy i taniec
16.00 - 17.00
pobyt na terenie ogrodu przedszkolnego, zabawy ruchowe, gry, prace użytkowe, rozchodzenie się dzieci



Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa